Program

Prvi dan – Sreda, 11.11.2020

}

9:00 – 9:15

Zoom

Pozdravni nagovor

Podrobno

Boštjan Udovič, direktor GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami

mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Robert Rožac, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

Vera Zevnik, predsednica UO ZPN in direktorica Domplan d.d., Kranj

}

9:15 - 10:00

Zoom

Okrogla miza: Prenova stanovanjske zakonodaje

Podrobno

Moderator: Boštjan Udovič, GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, direktor

Spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona SZ-1E
Anita Hočevar-Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za stanovanja

SZ-1E in Izhodišča za prenovo stanovanjske zakonodaje glede upravljanja etažne lastnine
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, redni profesor

Pričakovanja članov Združenja upravnikov nepremičnin
Rajko Fajmot, Habit d.o.o. Velenje, direktor upravniških storitev

}

10:00 - 10:30

Zoom

Razprava

}

10:30 - 10:50

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

10:50 - 11:35

Zoom

Okrogla miza:  Ali bodo spremembe Stanovanjskega zakona olajšale dostopnost do stanovanj?

Podrobno

Moderator: Boštjan Udovič, GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, direktor

Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, direktor

Spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona SZ-1E
Anita Hočevar-Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za stanovanja

Pregled aktivnosti in projektov Stanovanjskega sklada RS
mag. Črtomir Remec
, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, direktor

Rentabilnost gradnje javnih najemnih stanovanj
Dušan Jukič
, Zarja d.o.o. Novo mesto

}

11:35 - 12:00

Zoom

Razprava

}

12:00 - 13:00

Zoom

Odmor za kosilo in sponzorje

}

13:00 - 14:00

Zoom

Kako coronavirus vpliva na trg nepremičnin

1. DEL – Okrogla miza: Nova realnost, novi izzivi in izkušnje velikih igralcev

Podrobno

Moderator: Klemen Fajmut, Imagine d.o.o., Expansion and Development Manager 

Jovica Jakovac, NLB d.d., direktor sektorja

Artur Olaj, Pošta Slovenije d.o.o.

Andrej Lazar, DUTB d.d.

Luka Prebil, BTC d.d.

}

14:00 - 14:15

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

14:15 - 15:15

Zoom

Kako coronavirus vpliva na trg nepremičnin

2. DEL – Aktualni izzivi v panogi

Podrobno

Moderator: Boštjan Udovič, GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, direktor

Gospodarstvo v letu COVID-19 in dejavnost Poslovanja z nepremičninami
Bojan Ivanc
, GZS, vodja analitske skupine

Anketa in analiza razmer po coronavirusu
Maša Žlajpah Puš
, Nai Significa d.o.o., Ljubljana, vodja oddelka za nepremičninsko poslovanje

Najemi in zakupi poslovnih prostorov v času veljavnosti »protikorona« ukrepov
Franci Gerbec
in mag. Marko Novak, Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija

}

15:15 - 15:45

Zoom

Razprava

Drugi dan – Četrtek, 12.11.2020

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Moderator: Rajko Fajmot, Habit d.o.o., direktor upravniških storitev

}

9:00 - 10:00

Zoom

Predstavitev Analize trga upravljanja z nepremičninami

dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, redni član Katedre za management in organizacijo

Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daša Farčnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

}

10:00 - 10:30

Zoom

Razprava

}

10:30 - 10:50

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

10:50 - 11:05

Zoom

Soglasja za kredite v večstanovanjskih stavbah na Hrvaškem

(predstavitev bo v hrvaškem jeziku)

Brankica Dejanović, Inkasator d.o.o.Karlovac, Voditelj Odjela pravnih i kadrovskih poslova

}

11:05 - 11:20

Zoom

Izsledki nadzora usmerjene akcije upravljanja večstanovanjskih stavb 2020

Nevenka Kosec, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, stanovanjska inšpektorica

}

11:20 - 11:35

Zoom

Etažna lastnina in povezane nepremičnine

Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za civilno pravo, direktor

}

11:35 - 12:00

Zoom

Razprava in zaključki

STANOVANJSKA SEKCIJA

Moderator: Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, direktor

}

9.00 - 9.20

Zoom

Usklajevanje različnih nivojev nepremičninskih evidenc (tudi zaradi predvidene uvedbe stroškovne najemnine)

Aleš Tomažin, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, vodja Sektorja za investicije

}

9.20 - 9.40

Zoom

Sobivanje starejših – izkušnje iz tujine in pogled naprej

Živa Matjašič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, vodja Službe za stanovanjska razmerja

}

9.40 - 10.00

Zoom

Povpraševanje po javnih najemnih stanovanjih v Mestni občini Maribor (oziroma na območju delovanja JMSS Maribor)

Barbara Vodan Jecelj in Anita Vuksanovič, Javni medobčinski stanovanjski sklad Mestne občine Maribor

}

10.00 - 10.20

Zoom

Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor – Predstavitev investicije Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor s sofinanciranjem iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb

Viljem Klemenčič in Marijan Kaučič, Javni medobčinski stanovanjski sklad Mestne občine Maribor

}

10:20 - 10:40

Zoom

Razprava

}

10:40 - 11:00

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

11:00 - 11:20

Zoom

Odkup eno in dvo stanovanjskih hiš – Primer dobre prakse

Primož Murn, Zarja d.o.o. Novo mesto

}

11:20 - 12:00

Zoom

Razprava in zaključki

Tretji dan – Petek, 13.11.2020

SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Moderator: Thomas Krelj, Fesst d.o.o., direktor

}

9:00 - 9:45

Zoom

Razlikovanje med pogodbo in predpogodbo v prometu z nepremičninami

mag. Marko Djinović, GZS, Pravna služba, direktor

Podrobno

Vprašanji, ki sta bili postavljeni po predstavitvi mag. Marka Djinovića na posvetu Poslovanje z nepremičninami:

Kaj to pomeni, da je spremenjena okoliščina? Npr. če ena izmed strank umre (prodajalca)? Kaj potem ? Vprašanje se nanaša na predpogodbo.

6. odstavek 33. člena OZ določa vpliv instituta »spremenjenih okoliščin« na veljavnost predpogodbe: »(6) Predpogodba ne veže, če so se okoliščine od njene sklenitve toliko spremenile, da niti ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne.« Za opredelitev vsebine te določbe je potrebno pogledati člene 112-115 OZ, ki opredeljujejo institut razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. Stranki sta se s predpogodbo zavezali k sklenitvi glavne pogodbe pod določenimi okoliščinami, zato ni smiselno, da zaveza še vedno velja, če se okoliščine spremenijo do te mere, da ne ustrezajo več prvotnemu namenu strank. Kajti, če bi bile te okoliščine že takrat takšne, stranki predpogodbe ne bi sklenile.

Vendar pa kakršna koli sprememba okoliščin ne upravičuje prenehanja veljavnosti predpogodbe (npr. špekulacije strank zaradi nihanja tržnih cen). Pri vprašanju, katere spremenjene okoliščine so pravno relevantne, se je treba analogno opreti na prvi, drugi in tretji odstavek 112. člena OZ:

  1. Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.
  2. Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila.
  3. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti

Nepremičninske družbe za utrditev volje in obveznosti obeh strank uporabljamo tudi dogovor o pravnem poslu kateri vsebuje vse bistvene sestavine kupoprodajne pogodbe razen ZK dovolila. V tem dogovoru so tudi opredeljene obveznosti glede plačila za posredovanje.
Menimo, da smo, v primeru odstopa od tega dogovora s strani ene od strank, upravičeni do plačila za posredovanje saj tak dogovor nima elementov predpogodbe ampak pogodbe.

»Dogovor o pravnem poslu« je po naravi stvari že glavna pogodba, če le vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe. V ilustracijo:

Izpolnitveno ravnanje pri predpogodbi je sklenitev glavne pogodbe
Izpolnitveno ravnanje pri glavni prodajni pogodbi je, da bo izročil stvari kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino
Kot smo videli, sodna praksa opozarja na to, da stranke pogosto ne ločijo med zavezovalnim (obligacija) in razpolagalnim pravnim poslom (ZK dovolilo); stranke napak menijo, da pogodba, ki ne vsebuje ZK dovolila ni pogodba, temveč „le“ predpogodba. Ilustrativna je sodba:

VSL I Cp 948/2019

[…] Da lahko govorimo o njenem obstoju, ni nujno, da pogodba, ki se nanaša na prodajo nepremičnine, vsebuje tudi razpolagalni del oziroma dovolilo prodajalca za vpis kupca kot lastnika v zemljiško knjigo. Izstavitev le tega pomeni že izpolnitev zaveze (napram kupcu) iz prodajne pogodbe.

Dogovor z dne 17. 2. 1991 ima vse značilnosti prodajne pogodbe, v kateri je bilo (upoštevaje pravilo o sočasni izpolnitvi) predvideno, da bosta prodajalca svojo zavezo z izročitvijo za pridobitev lastninske pravice potrebnih listin (zemljiško-knjižnih dovolil) izpolnila v okviru posebne pogodbe, ki naj bi sledila plačilu celotne kupnine. Ta posebna pogodba pa ne bi predstavljala glavne pogodbe v smislu določb o predpogodbi, ampak zgolj način realizacije (izpolnitev) zaveze kupcev iz prodajne pogodbe. […]

V primeru, da se ta »dogovor o pravnem poslu« v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji pravno kvalificira za glavno pogodbo (in ne za predpogodbo!) je nepremičninska družba ob njegovi sklenitvi upravičena do plačila.

}

9:45 - 10:30

Zoom

Branje in razumevanje upravne dokumentacije ter legalizacija objektov

Maja Šviligoj Cernaz, Pravno svetovanje Maja Šviligoj Cernaz s.p., pravna svetovalka

}

10:30 - 10:50

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

10:50 - 11:05

Zoom

Seznanitev z ugotovitvami izvedenega usmerjenega nadzora Stanovanjske inšpekcije nad prodajalci stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2020

mag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpektor svetnik

}

11:05 - 11:20

Zoom

Z načrtovanjem oglaševanja do večje spletne učinkovitosti

mag. Aleksandra Bončina, Styria Digital Marketplaces d.o.o., oddelek prodaje

}

11:20 - 11:35

Zoom

Ugotovitve nadzora na področju nepremičninskega posredovanja

Helena Pogačar, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, tržna inšpektorica

}

11:35 - 12:00

Zoom

Razprava in zaključki

SEKCIJA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Moderator: Boštjan Boh mag., Abaka d.o.o., direktor

}

9:00 - 10:30

Zoom

Okrogla miza o ocenjevanju na Balkanu po COVID 19

Podrobno

Antonio Giorgijev, Predsednik Zbornice ocenjevalcev Severne Makedonije, Skopje

Zoran Georgijevi, Član Upravnega odbora Zbornice ocenjevalcev Severne Makedonije, Skopje

Sanja Radović, Pooblaščeni ocenjevalec Sodni izvedenec Evropsko priznani ocenjevalec (REV -TEGOVA), Dreamy d.o.o., Podgorica, Črna Gora

Armin Đozić, Stalni sodni izvedenec gradbene stroke, MRICS RV, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Petar Brajović, MRICS, sodni izvedenec za ocenjevanje v Srbiji,  direktor in lastnik podjetja NAI-WMG-Serbia d.o.o. Beograd, Srbija

Slobodan Đekić, Pooblaščeni sodni izvedenec merilske stroke in ocenjevanja nepremičnin pri Okrožnem sodišču Pula in Trgovskem sodišču Pazin, Hrvaška

Tomislav Perković, Ustanovitelj, direktor in ocenjevalec, DIA MRICS, CENTAR AKCIJA d.o.o., Zagreb, Hrvaška

Mag. Anton Kožar, pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, direktor Inštituta za nepremičnine d.o.o., Ljubljana, Slovenija

}

10:30 - 10:50

Zoom

Odmor s sponzorjem

}

10:50 - 11:10

Zoom

Neskladna gradnja

Boštjan Boh mag., Abaka d.o.o., direktor

}

11:10 - 11:40

Zoom

Hoteli – merjenje vrednosti v kriznih časih

mag. Milan Torkar, Tekos d.o.o. Tolmin, direktor

}

11:40 - 12:00

Zoom

Razprava in zaključki