Novice

Objavljena študija o bivanju in akcijski načrt za prostor in bivanje v regiji Ekonomske komisije za Evropo

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac se je preko spleta udeležil 82. seje Ekonomske skupine za Evropo pri Združenih narodih (UNECE) Odbora za urbani razvoj, stanovanja in zemljiško politiko. V okviru ministrskega segmenta je podal izjavo ob objavi študije »#Bivanje 2030« (#Housing 2030) in sprejemu regionalnega akcijskega načrta »Regionalni akcijski načrt 2030 – Prostor in bivanje v regiji Ekonomske komisije za Evropo (ECE)«.

Državni sekretar Rožac je poudaril pomen mednarodnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks pri naslavljanju stanovanjske problematike ter pomen multidisciplinarnosti študije, ki odgovarja na kompleksne zahteve vodenja stanovanjske politike. Prav tako je povedal, da  si Slovenija prizadeva za dostop do primernih stanovanj kot uresničitev ene temeljnih človekovih pravic. »Naš strateški dokument za izvajanje stanovanjske politike – Nacionalni stanovanjski program, postavlja štiri glavne cilje za obdobje od 2015 do 2025: uravnoteženo oskrbo s primernimi stanovanji; lažji dostop do stanovanj; kakovostna in funkcionalna stanovanja ter večjo stanovanjsko mobilnost prebivalstva. V skladu s temi cilji je Slovenija maja letos sprejela spremembo Stanovanjskega zakona. Z usklajeno višino neprofitne najemnine, prilagoditvijo sistema subvencioniranja in višjim zadolževanjem stanovanjskih skladov bomo do leta 2026 zagotovili več kot 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Hkrati z ustanovitvijo javne najemne službe načrtujemo aktiviranje do 2000 obstoječih, vendar nezasedenih stanovanj.« Slovenija je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pridobila 60 milijonov evrov za vzpostavitev sheme financiranja javnih najemnih stanovanj in posledično oblikovanje bolj odpornega stanovanjskega sistema. Zagotovil bo primerna, varna in dostopna bivališča in soseske ter s tem uresničil cilje trajnostnega razvoja, izpolnil cilje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in uresničil pravico do primernega stanovanja.

Komisija je na ministrski ravni sprejela sklepe, da: objavi študijo #Bivanje 2030 in pozdravlja njene ključne sklepe ter priporočila; države upoštevajo rezultate raziskave držav članic skupine 2020–2021 glede izboljšanja stanovanjske dostopnosti v regiji UNECE; objavi spletno platformo najboljših praks za bivanje na spletni strani bivanja; podpre regionalni akcijski načrt 2030 » Prostor in bivanje v regiji Ekonomske komisije za Evropo: spopadanje z izzivi pandemije COVID-19, podnebnimi in stanovanjskimi izrednimi razmerami na ravni regij, mest, sosesk in bivališč« ter povabi vlade in lokalne oblasti ter tudi vse ustrezne zainteresirane deležnike v regiji ECE, da podprejo njeno izvajanje.

Študija z jasno in jedrnato opredelitvijo načel, politik, ciljev in ukrepov predstavlja strateški dokument za okrevanje po COVID-19 pandemiji na področju stanovanjske politike. Študija si prizadeva za zagotavljanje trajnostne oskrbe s stanovanji, pri čemer naslavlja nezadostno ponudbo dostopnih stanovanj, brezdomstvo, naraščajoče najemnine v mestih, nizko kakovost stanovanj in mestne infrastrukture, omejen dostop do zemljišč za gradnjo stanovanj ter naraščajočo revščino v mestih.

Povzetki priporočil študije na spletu UNECE (angleško)

Objavljena študija na spletu UNECE (angleško)

Več informacij o seji na spletu UNECE

Povezava do novice

Kontakt

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

T: 01 58 98 240
F: 01 58 98 100
E: zpn@gzs.si
W: www.gzs.si/nepremicnine

Vprašajte nas